Vērtības, misija un vīzija

 

1924222881Izglītības iestādes misija:

Sekmēt bērna vispusīgu attīstību un emocionālo labizjūtu drošā, attīstošā un iekļaujošā vidē.

 

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo:

Zinātkāri bērni drošā, inovatīvā pirmsskolas izglītības iestādē.

  Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā:

            Ģimene

  • Sniegt atbalstu bērnu audzināšanā un izglītošanā;
  • Organizēt pasākumus, lai nostiprinātu ģimenes vērtības;
  • Ievērot darba un atpūtas laiku.

Veselība

  • Organizēt dienas ritumu, pavadot laiku svaigā gaisā;
  • Organizēt aktivitātes, kas veicina bērnu izpratni par veselīgu dzīvesveidu;
  • Veidot bērnu paradumus, kas veicina veselības saglabāšanu.

Cieņa

  • Darbos un vārdos izrādīt cieņu, pieņemot citādo, dažādus viedokļus un meklējot kopīgo;
  • Cieņpilni izturēties pret valsts un novada simboliem;
  • Atbildīgi pildīt savus pienākumus, tā  izrādot cieņu bērniem, vecākiem un darbiniekiem.